sukriya

  

Dr. Sukria Nayak

MBBS, MS, FRCS (G)

Professor & Head

   

suchita

  

 

Dr. Suchita Chase

MBBS, MS

Assistant Professor

     

 

 

           

beulah

 

Dr. Beulah Roopavathana

MBBS, MS

Assistant Professor

   

albert

 

Dr. Albert Abhinay Kota

MBBS, MS, DNB

Assistant Professor

 

 

                    

manbha

 

Dr. Dr. Manbha L. Rymbai

MBBS, MS

Assistant Professor

 

nehemiah

 

Dr. Samuel John Nehemiah

MBBS, DNB

Senior Resident

 

 

           

prabhawati

 

Mrs. Prabhawathi A. G

Secretary

 

latha

 

Mrs. Latha K

Attender